MB Szerzodes(TIG-23) - eu-sec group

BIZTONSÁG és VÉDELEM
Tartalomhoz ugrás

MB Szerzodes(TIG-23)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
Területi Képviselet Ellátására
,mely létrejött egyrészt
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
,mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészt
Név / Leánykori név:
Adóazonosító jel:
Születési ideje (év, hónap, nap):
Anyja neve:
Születési helye:
Lakcíme:
Szem. Igazolvány száma:
Telefonszám;
Email Cím;
,mint megbízott (továbbiakban: Megbízott), együttesen Felek részéről az alábbi feltételekkel.
1. Megbízási szerződés tárgya
1.1. A Megbízó megbízza Megbízottat, Megbízó érdekkörébe tartozó vagyonvédelmi cégcsoport részére a cégcsoport képviseletére szolgáltatások értékesítése céljából. A szerződés keretében potenciális ügyfelek felkutatása, az ügyfelek szakszerű tájékoztatása, Megbízó üzleti-szakmai képviselete, és a megrendelések - szerződések előkészítése az elsődleges feladat. Felek jelen szerződést együttműködésük első szakaszának tekintik. A szerződési időtartam lejártával és/vagy a meghatározott teljesítmény elérésével (1.3. pont) automatikusan, külön felmondás nélkül is megszűnik. Megbízó szerződésszerű kötelezettsége, hogy amennyiben Megbízott eléri a szerződésben meghatározott összteljesítményt, tárgyhót követő hónap első munkanapjától az 1.2. pontban meghatározott feltételekkel foglalkoztatja tovább és/vagy működik együtt Megbízottal.
1.2. Megbízó kijelenti, hogy amennyiben Megbízott teljesíti jelen szerződésben meghatározott eredményeket, úgy a következő hónap első munkanapjától az alábbiakra vállal kötelezettséget,
- Megbízottal egyeztetett jogviszonyban, Megbízottat tovább foglalkoztatja saját alkalmazottként és/vagy más jogviszonyban (megbízási jogviszony, vállalkozói….). Megbízó kijelenti, hogy figyelembe veszi Megbízott kéréseit a számára legelőnyösebb jogviszony kialakítására vonatkozóan.
- Megbízó vállalja, hogy a jogviszonytól függetlenül,
o minimum nettó 500.000 Ft alapjuttatást biztosít Megbízott részére
o telefon és utazási költségek teljes értékű térítése
o minden megrendelt szolgáltatás teljes netto számla értékére vonatkoztatott összeg 5%-t jutalék címén, azokra a megrendelésekre vonatkozóan, melyeket Megbízott által szervezett ügyfél rendelt meg. A jutalékra Megbízott folyamatosan, minden hónapban, minden kiszámlázott tétel után, a jogviszony érvényessége ideje alatt jogosult. A jutalékra az első szakaszt követő időszakban kötött szerződésekre jogosult Megbízott.
- Megbízó vállalja, hogy igény esetén Megbízott részére mobiltelefont és laptopot biztosít, továbbá a megrendelések volumenének függvényében egyéb munkát segítő eszközt felszerelést, infrastruktúrát biztosít (szolgálati járművet, irodai hátteret…), melyeket a további megállapodás keretén belül pontosítanak Felek.
1.2.1. Megbízó vállalja, hogy amíg Megbízott jelen szerződésben meghatározott összteljesítményt nem éri el, addig a Megbízott által szervezett kisebb értékű megrendelések után, a megkötött szerződések alapján kiszámlázott havi díjtételek 5%-t fizeti ki (áfa nélküli tételek a számítás alapjául szolgáló összegek). A jutalék igénylésére jelen szerződés időtartama alatt jogosult Megbízott.
1.3. Megbízott részére, szerződésben meghatározott összteljesítmény;
- 1600 óra/hó összes óraszámú élőerős, őrzés-védelmi megbízás, vagy  
- 1600 óra/hó összes óraszámú takarítási megbízás, vagy
- 1600 óra/hó őrzés-védelmi és takarítási megbízás együttesen, vegyesen
Felek megállapodnak, hogy összteljesítményként elfogadják a több, kisebb értékű szerződésből álló szerveződések összességét is, azzal, hogy ezeknek folyamatos megbízású szerződéseknek kell lenni.
1.4. Megbízott jelen szerződésben meghatározott tevékenység ellátása során a tőle általában elvárható gondossággal köteles eljárni, képviselve Megbízó érdekeit. Megbízott felelőssége, hogy Megbízó szolgáltatásait – tevekénységet, kiemelkedő színvonalon, helyes adatok és információk felhasználásával, korrekt módon mutassa be és népszerűsítse azokat!
1.4.1. Megbízó cégvezetője és az általa meghatalmazott személyek utasítását minden esetben maradéktalanul betartva szükséges a megbízást végrehajtania Megbízottnak.
1.5. Megbízott szerződésszerű feladatai közé tartozik,
- Potenciális ügyfelek keresése őrzés - védelmi és takarítási szolgáltatások, folyamatos megbízások érdekkörébe.
- A lehetséges ügyfeleket előzetes időpontegyeztetést követően felkeresi, tájékoztatja Megbízó szolgáltatásairól, felméri a tárgyaló partner egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeit.
A tárgyalásról összefoglaló feljegyzést készít, amit megküld Megbízó részére. Árajánlatkérés esetén az online árajánlatkérő adatlapon keresztül (külön emailben küldi ki Megbízó jelen szerződés aláírását követően az első árajánlatkészítési igény jelzése alkalmával Megbízott részére…)  Megbízó a kapott adatok alapján elkészíti az aktualizált informatív jellegű árajánlatot és kiküldi az árajánlatot kérő vállalkozás részére, továbbá másolatban Megbízott részére. Megbízott további feladata az árajánlattal kapcsolatos egyeztetés, pontosítás, módosítás, majd a megrendelés véglegesítése, a szerződés előkészítésében való részvétel. A szerződés megkötését követően a szolgáltatás megkezdésében, ellátásában való közreműködés.
1.6. A Megbízott köteles a munkakörével összefüggésben felmerülő feladatok pontos, felelősségteljes, továbbá magas színvonalú ellátására. Tevékenységében és közszereplésében, Megbízó érdekeit képviselni, valamint általában olyan magatartás tanúsítására köteles, amely más harmadik személyben sem a Megbízóval sem a Megbízottal kapcsolatban szakmai és üzleti szempontból előnytelen megítélést nem okozhat. A Megbízott köteles a feladatai körébe tartozó ügyeket önállóan és egyéni felelősséggel, elvárható gondossággal intézni.
2. Jogok – Kötelezettségek
2.1. Feleknek jogában áll jelen szerződést haladéktalanul felmondani, amennyiben a szerződés bármely pontját a másik fél súlyosan megsértette. A felmondást írásban kötelesek megtenni, indokolva a felmondás okát.
3. Megbízási díj
3.1. Felek megállapodnak, hogy fix megbízási díjat nem állapítanak meg jelen szerződés időtartamára. A kifizetendő díjtételek számításánál az 1.2. és az 1.3. pontban meghatározottakat veszik figyelembe Felek, mely alapján Megbízott az általa szervezett megrendelések/szerződések után jogosult a jutalék igénylésére, kiszámlázott és pénzügyileg teljesített tételek teljes összege után.
3.2. Felek tudomásul bírnak arról, hogy jelen szerződés szerinti megbízási jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak minősül.
3.3. Felek tudomással bírnak a hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről, melyek alapján a megbízási jogviszony nem biztosítotti jogviszony, amennyiben a jogviszony tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összegének 30%-t nem éri el a megbízási díj összege.
3.4. Amennyiben a 1.2. pontban meghatározottak alapján, a megbízásból eredő, kifizetendő megbízási díj meghaladja a 3.3. pontban meghatározott összeget, úgy a kifizetés módja, jogviszonya tekintetében egyeztetnek felek és közösen határoznak a jogszerű formai, számszaki és módszertani részletekről. Az 1.3. pontban részletezett összteljesítmény jutalékértéke beleszámít az alapjutatási díjba.
3.5. A megbízási díj az egyes időszakokat követően, a vonatkozó feltételek teljesítése esetén, tárgyhót követő hó 15. napjáig esedékes. A díjat Megbízó átutalással köteles teljesíteni Megbízott számlájára vagy készpénzben, pénztári bizonylatolás mellett.
4. Szerződés Időtartama
4.1. A szerződés annak aláírásától érvényes, az aláírástól számított 6 hónapig. A határidő leteltével jelen szerződés automatikusan, külön felmondás nélkül is megszűnik.
4.2. Szerződő felek közös akarat esetén jelen szerződés megszűnése esetén újraszerződhetnek, közösen elfogadott szerződési tartalom mellett.
5. Egyéb
5.1. Szerződő felek kijelentik, hogy tudomással bírnak az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi XCI. törvény 223. §-a szerinti adójogi jogszabályváltozásokról és annak következményeiről. Ennek ismeretében kijelentik, hogy az általuk aláírt szerződés megbízási szerződésnek minősül, és az elvégzendő feladat, illetve a felek között fennálló kapcsolatok alapján létrejövő jogviszony nem minősíthető alkalmazotti jogviszonynak.
5.2. A szerződő felek megállapítják, hogy a megbízó mellérendelten olyan tevékenység ellátására vállal kötelezettséget, amely önálló és a Megbízótól elkülönült. Megbízott részére kifizetett összegekre a Megbízási Szerződésekre vonatkozó adózási, járulékfizetési kötelezettségek vonatkoznak.
5.3. Megbízottat a részére átadott pénzeszközök, szolgálati eszközök, felszerelés, egyéb eszközök, anyagok vonatkozásában büntetőjogi felelősség terheli.
5.4. Megbízott köteles mindazokat az üzemi, illetőleg üzleti titkokat megőrizni, amelyek munkavégzése kapcsán illetőleg a Megbízónál végzett bármely tevékenységével összefüggésben váltak előtte ismertté. E kötelezettség körébe esik a díjazások mértéke is, egyéb munkatársakra, együttműködő személyekre is kiterjedően. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely feladataival, megbízásával összefüggésben jutott a tudomására és amelynek közlése a Megbízóra, vagy harmadik személyre hátrányos lehet. Az ilyen információknak Megbízott részéről harmadik személyek részére történő kiadása, vagy harmadik személyek részére hozzáférhetővé tétele Megbízott titoktartási kötelezettségébe ütközik, és kártérítési igényt alapoz meg. Ilyenek lehetnek különös képen a Megbízott valamennyi, a Megbízónál szerzett, akár a Megbízóra, akár a Megbízó vagy szerződött partnereire vonatkozó ismeretek. Ennek keretében különösen nem megengedett:
a/ A Megbízónál szerzett ismereteknek, üzleti kapcsolatoknak bármilyen formában, a Megbízó érdekeivel szemben álló felhasználása, ezeknek harmadik személy tudomására hozatala.
b/ A Megbízó tevékenységére, üzletvitelére vonatkozó bármely, nem nyilvánosságra szánt adat harmadik személy részére történ  hozzáférhetővé tétele.
c/ A Megbízó jó hírnevét, hitelképességét sértő  vagy veszélyeztető  tények állítása, híresztelése, vagy egyéb erre utaló magatartás tanúsítása.
5.5. A Megbízott köteles a Megbízó jó hírnevének védelmére, ennek érdekében köteles tevékenysége ellátása során a Megbízó kialakult jó hírnevéhez méltó magatartást tanúsítani. A Megbízott, Megbízó szakmai és üzleti tevékenysége körébe tartozó ügyletet saját nevében és részére nem köthet, kivéve ha az ügylet konkrét szerződési feltételei ismeretében azt a Megbízó a Megbízottal történt előzetes megbeszélés alapján írásban nem engedélyezte.
5.6. Jelen Szerződés tartalmát a Felek bizalmasan kezelik, s azt a bírósági jogvitát kivéve, nem hozhatják nyilvánosságra, mással nem közölhetik és nem tehetik más számára hozzáférhetővé. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
5.7. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződésben foglaltak közös akaratuknak megfelelnek.
Kelt;
                 Megbízó                                        Megbízott


 
Amennyiben egyetért a szerződés tartalmával és szeretne szerződést kötni, kérjük klikkeljen a gombra és adja meg a szerződéskötéshez szükséges adatait.
Köszönjük együttműködését!
Erősségünk
Cégcsoportunk fő tevékenysége a komplex biztonsági és facility management szolgáltatások ellátása. Több mint negyedévszázados szakmai múlttal, korrekt díjtételekkel, megbízható szolgáltatásokkal, feleősségtudatos munkavégzéssel állunk ügyfeleink rendelkezésére.
Továbbá...
- AEO célú kockázatelemzés
- GDPR adatvédelmi szolgáltatások
- Bankbiztonsági- és adatvédelmi szakértés
- OKJ Képzések

Vissza a tartalomhoz